Realizovani projekti

1. ”Kreiramo novi hobi”, 2002/03, kreativne radionice za decu i mlade sa smatnjama u razvoju, realizatori aktivnosto sa korisnicima-dvoje akademskih slikara iz Beograda. Rezultati projekta su razvoj kreativnih potencijala, sadržajno i kvalitetno povođenje slobodnog vremena, izlazak iz izolacije korisnika i njihovih roditelja. Podržano od strane Opto internatiolal AB, SIDA.

2. ”Znanjem protiv predrasuda”, 2003/04., donator Fond za socijalne inovacije i Ministarstvo za socijalna pitanja. Podrška marginalizovanoj grupi- deci sa teškoćama u učenju romske nacionalnosti u učenju, socijalizaciji, usvajanju navika i integraciji u društvo, kao i njihovim porodicama.

3. ”Izgradnja objekta za rad Udruženja Zagrljaj”, 2004/05, donator USA, ACDI/VOCA, uz sufinasiranje opštine Topola. Najvažniji rezultat je izgradnja objekta i trajno obezbeđivanje kvalitetnih uslova za aktivnosti Udruženja.

4. ”Podrška u radnom osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom”, 2005/06., donator Evropska Unija preko Evropske agencije za rekonstrukciju, vrednost projekta oko 51.000 eura, opština Topola sufinanirala oko 5.000 eura. Organizovane obuke za osobe sa invaliditetom za rad na fotokopir mašini i mašini za koričenje, obuka za tkanje na razboju, šivenje i izradu rukotvorina. Oko 20 osoba prošlo jednu ili više navedenih oukab i osnaženo u smislu stečenih novih znanja i veština i aktivnijeg pristupa u traženju zaposlenja. Terenskim ispitivanjem prikupljeni podaci za izradu baze podataka o osobama sa invaliditetom. Uspostavljena saradnja sa poslodavcima sa teritorije opštine Topola i Nacionalnom službom za zapošljavanje.

5. ”Jačanje kapaciteta Društva za pomoć MNRL za održivi razvoj”, 2006, donator Ministarstvo rada i socijalne politike. Organizovana 3 modula edukacija za 40 Udruženja MNRO iz Srbije sa temama: strateško i projektno planiranje, pisanje predloga projekta, prikupljanje sredstava, javno zagovaranje. Rezultat je razvoj i unapređenje ljudskih i organizacionih resursa za obezbeđivanje održivog razvoja Udruženja MNRO iz 40 gradova u Srbiji.

6. ”U Zagrljaju za sve mesta ima”, 2006. godine, podržalo Ministarstvo rada i socijalne politike. Stručni individualni i grupni rad defektologa i psihologa sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju.

7. “Smanjenje efekata siromaštva za decu sa posebnim potrebama u Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu – Biblioteka igračaka”, 2006/07. godine, donator Save the children UK. Najvažniji rezultati su opremanje Biblioteke igračaka, inkluzivne aktivnosti dece sa smetnjama u razvoju i dece iz većinske populacije- bez smetnji, osnaživanje roditelja i članova lokalne zajednice za podršku deci sa smetnjama u razvoju, smanjenje stigmatizacije, etiketiranja i predrasuda, razvoj tolerancije i prihvatanje različitosti.

8. ”Ostati i opstati” – uvođenje usluge pomoć u kući, 2008/09. godine. Prvi put u opštini Topola uspostavljena usluga pomoć u kući za osobe sa invaliditetom i stare, uslugom obuhvaćena 21 osoba tokom projekta, kao direktni korisnici. Zaposleno 5 žena, sa evidencije NSZ, u svojstvu gerontodomaćica, na određeno vreme-10 meseci. Pre toga organizovana obuka za sprovođenje pomoći u kući. Iskustva sa projekta podeljena svim relevantnim institucijama i pojedincima na završnoj konferenciji. Podržalo Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, preko Fonda za socijalne inovacije, sufinansijer Opština Topola.

9. ”Predah–vikend u ”Zagrljaju”, 2011. godine, uspostavljeno partnerstvo sa Udruženjem ”Delfin” iz Mladenovca. Rezultati projekta su: pokrenuta nova usluga u opštini Topola i Udruženju- predah; podsticanje samostalnosti korisnika; osnažena i funkcionalnija porodica; prevencija sindroma sagorevanja roditelja dece sa smetnjama i prevencija institucionalizacije. Donator je Ministarstvo rada i socijalne politike.

10. ”Predah je potreba a ne luksuz”, 2012. godine. Uslugom predah proširen broj usluga za OSI u opštini Topola i u Udruženju; ostvaren doprinos samostalnosti korisnika; osnažena porodica; prevencija institucionalizacije. Donator – Ministarstvo rada i socijalne politike.

11. ”Podrška porodicama MNRO”, 2013. godine. Realizovan seminar ”Na porodicu usmerena podrška”, akreditovan kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, za 16 učesnika koji rade sa decom MNRO, iz Udruženja Zagrljaj, CSR Topola i 10 ostalih gradova. Organizovan i realizovan radioničarski rad za decu i mlade prema proceni potreba, nakon implementacije ROD instrumenta za procenu potreba dece sa smetnjama u razvoju. Realizovane radionice za roditelje sa temama vezanim za mentalno, fizičko i reproduktivno zdravlje korisnika MNRO, probleme odrastanje i sazrevanja, koje su sprovodili psiholog i socijalni radnik. Donator- Ministarstvo rada i socijalne politike.

12. ”Bilten Inkluziv”, 2013. godine. Osmišljen bilten koji se bavi temama vezanim za probleme, potrebe i pitanja osoba sa invaliditetom. Odštampana dva broja biltena, na 24 strane, svaki u tiražu 400 primeraka, koji su distribuirani korisnicima, u Topoli, okolini, ali i drugim gradovima Poboljšana obaveštenost i informisanost OSI i dostupnost informacijama značajnim za njih. Pojačana senzibilisanost u lokalnoj zajednici za teme objavljene u prva dva broja časopisa, kao i interesovanje za objavljivanje priloga u časopisu. Dat doprinos procesu inkluzije i izgradnji inkluzivnog društva. Donator Ministarstvo kulture i informisanja.

13. ”Radna terapija- za bolji, lakši i lepši život”, 2014/15. godine. Pokrenuta radna terapija, uvedene nove radno-terapijske tehnike u radu sa korisnicima. Opremljena soba za radnu terapiju. Donator Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

14. ”Uvođenje usluge lični pratilac deteta u opštini Topola”, 2015. godine. Prvi put u opštini Topola uspostavljena usluga Lični pratilac deteta, uslugom obuhvaćena 4 deteta. Održana akreditovana obuka za lične pratioce. Obučeno 10 ličnih pratilaca, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

15. Projekat ”Lični pratilac deteta”, realizovan 2017., 2018., 2019., 2020. I 2021. Godine, ukupno 5 godina u koninuitetu, na teritoriji opštine Topola, uz podršku lokalne samouprave. Aktivnosti su podrazumevale realizaciju akreditovane usluge Lični pratilac deteta. Na godišnjem nivou uslugu je koristilo 6-8 dece i porodica. Projekat je prestao sa realizacijom po isteku licence organizacije.

16. Projekat ”Bojimo svet oko nas” čiji je cilj poboljšanje kvaliteta života mladih sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom, korisnika Udruženja ”Zagrljaj”, kroz unapređenje tehničkih uslova rada Udruženja, radnu okupaciju i angažovanje za rad na aparatu za sublimaciju- štampu na dekorativnim ili upotrebnim predmetima-keramici i tekstilnim proizvodima. Nabavljena je oprema za rad: štampač, multifunkcionalna sublimaciona presa, reprometerijal u vidu specijalnih boja, stabilizatora, transfer papira, traka itd.. Projekat je samoodrživ, aktivnosti i dalje redovno realizuju.

17. ”Klikni vešto – digitalna pismenost žena iz porodica mentalno nedovoljno razvijenih osoba”, projakat tokom koga su devojke MNRO i majke dece sa poteškoćama edukaovane u skladu sa početnim znanjima i potrebama za samostalno, bezbedno korišćenje informacione tehnologije, pre svega korišćenje računara, interneta, pretraživanje, oblikovanje i slanje različitih sadržaja sadržaja-tekstova, mejlova itd. Podržano od strane Ministarastva trgovine, turizma i telekomunikacija.

18. Projekat ”Bedž atelje Zagrljaj” osmišljen je kao podrška deci, mladima i odraslima sa smetnjama u razviju i/ili invaliditetom, u razvoju i očuvanju sposobnosti, habilitaciji i rehabilitaciji i osmišljenom i organizovanom provođenju vremena. Realizovana je nabavka opreme i repromaterijala za izradu bedževa. održano 12 radionica sa defektologom i radnim terapeutom, na kojima su polaznici usvojiti nova znanja i veštine. Projekat ima svoju samoodrživost i po zvaničnom završetku, s obzirom da će sva sredstva ostavarena od plasiranja proizvoda zainteresovanim građanima ili firmama upotrebljavaju za ulaganje u novi materijal za rad. Projekat finansijski podržan od strane opštine Topola.

19. Projekat ”Multisenzorna soba” realizovan tokom 2021. godine uz podršku opštine Topola. Soba je opremljena raznim didatičkim sredstvima i materijalima (strunjače, tunel, bazen sa lopticama, balansni disk, trampolina, taktilne ploče, projektor muzike i svetla, muzički set itd..) za preventivni i rehabilitacioni tretman u radu sa decom nižeg kalendarskog uzrasta. Soba za senzomotornu integraciju od otvaranja do sada se svakodnevno koristi u radu sa korisnicima.

20. Projekat ”Defektološko-psihološka podrška za decu i mlade sa teškoćama u razvoju u opštini Topola” realizuje se od 2022. god. Usluga dodatne podrške dostupna je deci sa smetnjama u intelektualnom, senzornom i govornom razvoju, razvoju motorike, kombinovanim smetnjama, spektrom autizma, ADHD, telesnim invaliditetom i dr., a na osnovu Mišljenja koje donosi nadležna Intrresorna komisija. Svrha defektološko-psihološke podrške za decu i mlade sa teškoćama u razvoju je pružanje detetu odgovarajućeg individualnog tretmana radi unapređenje i stimulacije sveobuhvatnog razvoja deteta. U projekat uključeno 16 dece mlađeg kalendarskog uzrasta.